گەڕەکەکانی هەولێر

گەڕەکەکانی هەولێر

ناوی گەڕەكەكانی سنووری قەزای ناوەندی هەولێر/ناحیەی ناوەند بەپێ‌ ی شارەوانی
ژشارەوانیگەڕەك
1شارەوانی یەكقەلات
2شارەوانی یەكبازار
3شارەوانی یەكتەعجیل
4شارەوانی یەكسیًتاقان
5شارەوانی یەكخانەقا
6شارەوانی یەكزانیاری
7شارەوانی یەكسەیداوە
8شارەوانی یەكعەرەب
9شارەوانی یەكمنارە
10شارەوانی یەكمستوفی
11شارەوانی یەكتەیراوە
12شارەوانی دوو  بەختیاری 
13شارەوانی دووپەرلەمان (وەزیران )
14شارەوانی دووبێركۆت
15شارەوانی دووصلاح الدین
16شارەوانی دووشۆرش
17شارەوانی دووشاری خەونەكان
18شارەوانی دووكانی
19شارەوانی دووكورانی عنكاوە
20شارەوانی دووكوێستان
21شارەوانی دووناز
22شارەوانی دوو كورانی نوێ‌
23شارەوانی دووشاری ایگالی 2
24شارەوانی دووشاری سولاڤ
25شارەوانی دوواتكونز(ئازادی نوێ‌)
26شارەوانی دووگوندی المانی
27شارەوانی دووگوندی نوبل
28شارەوانی دووگوندی هەرشەم 1
29شارەوانی دووبیابان
30شارەوانی دووپانك
31شارەوانی دوومیدیا ستی 
32شارەوانی دووزین ستی
33شارەوانی دووشاری ئارام 
34شارەوانی دووگوندی لوبنانی
35شارەوانی دووگردجوتیار    1
36شارەوانی دووكەرك 47
37شارەوانی دووپیرزین    90
38شارەوانی سێ‌برایەتی
39شارەوانی سێ‌خانزاد 
40شارەوانی سێ‌ڕاپەرین
41شارەوانی سێ‌سەفین 1
42شارەوانی سێ‌سەفین 2
43شارەوانی سێ‌سەفین 3 
44شارەوانی سێ‌سێ بەردان
45شارەوانی سێ‌شاری ئەندازیاران
46شارەوانی سێ‌گولان1
47شارەوانی سێ‌گولان 2
48شارەوانی سێ‌هەولێری نوێ 
49شارەوانی سێ‌زاگرۆس2 گورستانی باكور
50شارەوانی سێ‌ئاشتی 2
51شارەوانی سێ‌تەلار ستی
52شارەوانی سێ‌فیچەر ستی 
53شارەوانی سێ‌دبی ستی
54شارەوانی سێ‌مارینا 1
55شارەوانی سێ‌مارینا 2
56شارەوانی سێ‌مارینا 3
57شارەوانی سێ‌شاری هیوا1
58شارەوانی سێ‌شاری هیوا2
59شارەوانی سێ‌ماس ستی 
60شارەوانی سێ‌بیابان
61شارەوانی سێ‌ سێ بەردان
62شارەوانی چواراسكان
63شارەوانی چوارباداوە
64شارەوانی چوارحمرین
65شارەوانی چوارخبات
66شارەوانی چوارزانایان
67شارەوانی چوارزیلان 
68شارەوانی چوارسەروەران
69شارەوانی چوارشارەوانی
70شارەوانی چوارچنار (شورتاوە)
71شارەوانی چوارچوارچرا 
72شارەوانی چوارگەلاوێز
73شارەوانی چواركارێزان
74شارەوانی چوارمامۆستایان 1
75شارەوانی چوارمامۆستایان 2
76شارەوانی چوار هەشتی حەسارۆك (مەریوان )
77شارەوانی چوارمفتی
78شارەوانی چوارهەڤاڵان
79شارەوانی چوارمنارە ستی 
80شارەوانی چواركامەران ستی 
81شارەوانی چوارئالا (چاودێر ستی )
82شارەوانی چوارفلوریا ستی
83شارەوانی چوارشاری زەیتوون
84شارەوانی چوارهانا ستی 
85شارەوانی پێنجئازادی1
86شارەوانی پێنجئازادی2
87شارەوانی پێنجئەندازیاران
88شارەوانی پێنجباب گوڕگوڕ ( ژیان )
89شارەوانی پێنجپیشەسازی باشوور 
90شارەوانی پێنجڕۆشەنبیری 
91شارەوانی پێنجرووناكی
92شارەوانی پێنجڕاستی 
93شارەوانی پێنجمهاباد
94شارەوانی پێنجزانكۆ / 1
95شارەوانی پێنجزانكۆ / 2
96شارەوانی پێنجمامۆستایانی زانكۆ
97شارەوانی پێنجگۆرستانی باشوور
98شارەوانی پێنجكۆماری
99شارەوانی پێنجماجیداوە
100شارەوانی پێنجمنتكاوە
101شارەوانی پێنجخانووەكانی شەهیدان
102شارەوانی پێنجئاسودە ستی 
103شارەوانی پێنجتۆبزاوەی احمد    21
104شارەوانی پێنجگردە ڕەشە موفتی   14
105شارەوانی پێنجگردە ڕەشە ئەسعەد   15
106شارەوانی پێنجتیماری گەورە    12
107شارەوانی پێنجقەتەوی    20
108شارەوانی شەشبەهار
109شارەوانی شەشپاركی شەهید سامی 
110شارەوانی شەشرزگاری / 1
111شارەوانی شەشرزگاری / 2
112شارەوانی شەشسەربەستی
113شارەوانی شەشپیشەسازی باشوور3
114شارەوانی شەششادی 
115شارەوانی شەشكوردستان 
116شارەوانی شەشگوندی (ایتالی 1)
117شارەوانی شەشگوندی ( ئینكلیزی)
118شارەوانی شەشنەورۆز
119شارەوانی شەش نێرگز  
120شارەوانی شەشنیشتمان
121شارەوانی شەشماردین
122شارەوانی شەششاری ئالان
123شارەوانی شەشامپایەر
124شارەوانی شەش سەركارێز
125شارەوانی شەشقەتەوی
126شارەوانی شەشمامزاوە
127شارەوانی شەشڤیتاڵ 
128شارەوانی شەشباغلو منارە  9
129شارەوانی شەشتورەق   8
130شارەوانی شەشقەتەوی    20
131شارەوانی شەش بێریات   18
132شارەوانی شەشسەردار  16
133شارەوانی شەشحەزا   19
134شارەوانی شەشسوێری  گەورە 
135شارەوانی شەشسوێری بچوك 
136شارەوانی شەشعارەب كەند   11
137شارەوانی شەشگوندی رەشكین 
138شارەوانی شەشمیرزا احمد  17